................ ................
Namn: Jösse Finsson
Född:
Död: omkr. 1427
Gift med: Ingegerd Olofsdotter
Tidpunkt:
Barn: Appalonia Jönsdotter
Far: Finvid Magnusson

Övrig information:

Redan 13 oktober 1390 finner vi Jösse Finsson fästa sitt sigill tillsammans med häradshövdingen Efreka Efrekasson på ett fastebrev för dalafogden Olof Thyrgilsson, hans första frus far.
Den 10 februari 1391 är han sigillvittne tillsammans med Olof Thyrgilsson, då ting hölls i Tuna socken och samma år den 15/6 är han sigillvittne, då väpnaren Daeghnar Droghe ger morgongåva till Ingeborg Gerekadotter.
Den 22 april 1393 vid ting i Forsum i Skevi socken nämnes han som "advokati in vallibus et botholphi in leenemåsom praesentibus sunt appensa".
Från 1396 finns bevarade två intyg beseglade av bl.a Jösse Finsson och här anges han som fogde över Dalarna. 18 maj 1396 omnämnes Jösse Finsson, då Herman van der Halle skriver till de preussiska hansestäderna.
1399 köper Jösse Finsson två öresland i Västra Holm, Tuna socken, som är en rättfjärding av byn.
Den 1 juli 1411 utfärdar en Botolf salubrev till Jösse Finsson på egendomskomplexet Lönnemossa, med bl.a hytta i Vika socken. Brevet avser en tidigare gjord och lagfaren ägotransaktion, som här bekräftas, emedan det förra brevet härom brunnit upp. Lönnemossa skall enligt HDD sid 352 vara det äldsta bergfrälset i Hosjö-Capellag.
Jösse Finssons besittningar i Dalarna var omfattande. I kopparbergslagen hade han åtminstone Bambaraarvet (köpt 1400), Dagfinnsarvet, Lönnemossa och ett par gårdar i Adpeboda, vidare Främby, där han 1412 köpte södra gården eller halva byn av Hans Snodde, och norra gården samt till sist hans hustrus, Ingegärd Olofsdotters arvegård Barfreds-gården vid Varpan. Den andra av hennes arvegårdar, Östra Holm i Tuna, utvidgade han som ovan nämnt 1399.
Jösse Finssons äganderätt till Östra Holm bekräftades i den slutliga arvsuppgörelsen med hans medarvingar 1418. Hans första hustru Ingegärd Olofsdotter är då redan död.
År 1412 skänker Jösse Finsson jord till Västerås domkyrka såsom själagift för sig, sina föräldrar och efterkommande.
Trots sin ämbetsställning frälste Jösse Finsson en lång rad skattegårdar, men en räfsetingsdom från 1413 dömde 68 gårdar och 3 hyttor åter under skatten, för säkerhets skull tillades det, att de gårdar som ytterligare kunde påträffas skulle stå under sekvester till nästa ting.
Av räfstetingsdomen framgår bl.a att det då fanns en "hovgård", alltså ett ståndsenligt residens, uppbyggt på de fyra bondegodsen i Holm, som dömdes under skatten.
Jösse Finssons godsssamling, som vi känner händelsevis åtminstone i några ytterlinjer, kan stå som typ för vad som uppenbarligen lockade med många bergsmän och fogdar. Jordhungern hade de alla gemensamt med honom men Jösse Finsson var rätt enastående i sin framgång.
Bönderna hade vid denna tid ej annat att leverera än naturaprodukter och följdaktligen blev det att fogdarna som inbetalade skatten i pengar mot att de av bönderna i ersättning tog värdeföremål, som de uppskattade efter gottfinnande.
Margaretas dalafogde, Jösse Finsson, var en stor godsförvärvare, vilken trots sitt ämbetsmannaansvar för kronans rätt, hänsynslöst frälste sina skattegårdar. De låg spridda över södra Dalarna, endast ett mindre antal i Kopparbergslagen. Jösse Finssons framgångar som godssamlare bör alltså ha berott på allmänna orsaker, inte på särskilda förhållanden i gruvdriften.
Det var ombud från Dalarna som utverkade räfsetinget över Jösse Finssons godsförvärv 1413. Kärande vid detta var "allmogen av Dalarna". Anledningen till aktionen måste ha varit att skatterna betalades kollektivt efter stadga. De många frikallelserna ökade då de återstående skattegårdarnas bördor. Räfsetingsdomen har i eftervärldens ögon stämplat Jösse Finsson som hänsynslös bondeförtryckare.
Det talas om att gods som han orättmätligen tillägnat sig fråndömdes honom. Men godsen dömdes enligt verba formalia "till kronan igen och till skatt". Vad som underkändes var alltså omföringen till frälse. Enligt 1396 års reduktionsbeslut skulle vad fogdarna "rappat" åt sig under den föregående orostiden utan vidare återgå till kronan och till bönderna, medan endast de bönder som sålt skulle få återlösningsrätt. I Jösse Finssons fall är det inte känt, att dessa stadgar tillämpades. I varje fall visar Holms historia att Jösse Finsson inte förlorade äganderätten till gården, därför att den dömdes åter under skatten.
Det är mycket möjligt att Jösse Finsson varit en bondeplågare och missbrukat sin ämbetsmyndighet för att framtvinga försäljningar. Därom vet vi inget. I själva verket är det minst lika stor anledning att peka på frälsemäns möjlighet att betala överpris på gårdar som de trodde sig kunna frälsa.
Domen över Jösse Finsson, vilkens jordförvärv dessutom inföll före 1413, alltså under Margaretas och Eriks fredligare tid, kan inte utnyttjas på det traditionella sättet.
Då räfsetingsdomen drabbar Jösse Finsson är han hövitsman över Västmanland med säte på Västerås slott. Han är den förste som nämns i denna egenskap. Han är ingalunda någon fallen storhet i och med domen. År 1414 fick han häradshövdingadömet över Dalarna och insättes som fogde på Stegeborg, där han efterträdde drottning Margaretas mångårige nitiske hövitsman Esbjörn Kristersson Djäkn.
Jösse Finsson bodde nu på Skattmansö, Torstuna härad i Uppland.
Ännu år 1422 är Jösse Finsson fogde över Vestmanland och Dalarna och på Stegeborg. Samma år ger Ingegerd Larsdotter testamente till Vadstena, där hon utväljer sin lägerstad.
När Jösse Finsson dör är inte känt, men Ingegerd Larsdotter, som bodde på Skattmansö som änka, omnämndes både 1430 och 1438. Arvsskiftet efter Jösse Finsson och hans första fru äger dock rum i Västerås den 13/9 1437. Arvingar då är deras barn, Fin Jönsson, Appalonia Jönsdotter och deras sonhustru Barbara Lydekadotter, som var änka efter Mats Jönsson.
Jösse Finsson begravdes i Vadstena och på hans gravsten finns följande text:

"Vilibus in pannis caro pellis & ossa
Johannis
Vermibus esca data suit Finsons hic
tumulata
Gaudia Sanctorum sibi Tuorum."

Mor:
Plats: