................ ................
Namn: Margareta Zebrozyntia
Född:
Död:
Gift med: Uno Troilus
Tidpunkt: 1618
Barn: Anna Troilius
Far: Johannes Laurenti

Övrig information:

Margareta blev redan år 1610 vid 16 års ålder bortgift med 56-årige änkemannen, prosten och kyrkoherden i Leksand, Elaus Ingelberti Tereus. Samt bortgift med dennes efterträdare Uno Troilus, vilkens barn ändrade namnet till Troilius. Prosten Tererus hade i sitt första äktenskap med Anna Danielsdotter 12 barn, av vilka 4 avled i ung ålder, och i sitt andra 3 st. Den unga prästfrun Margareta fick sålunda från början övertaga vården av ett stort hushåll och en ansenlig barnaskara, vilken i hennes gifte utökades med ytterligare 12 st.
Sitt kall som maka och mor skötte hon med klokhet och kraft samt vann genom sina egenskaper i övrigt stort anseende inom stiftet. Det sades därför om henne, när hon avled 11/6 1657, att hon var "saknad i hela dalalaget, där hon för sitt hederliga utseende och goda hjärta bar hedersnamnet: Stormor i Dalom".

Mor: Zyntia
Plats: